Huom. Väliaikainen korkokattolaki voimassa 30.9.2021 saakka lue lisää

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelumme puhelinnumero0600 30 6000 (1€/puhelu+1,98€/min) | arkisin 09-17

Limiittiluottoa ei tarjota enää uusille asiakkaille. Tarkista uudistetut lainatuotteet Lainaa-sivulta!


Lataa PDF: Limiittiluoton lainaehdot ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot


LIMIITTILUOTON LAINAEHDOT

LAINASTO OY – KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Limiittiluoton yleiset sopimusehdot

Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5

Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee limiittiluottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Limiittiluoton hakeminen

Limiittiluoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkko- pankkitunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonantaja ottaa vastaan luottohake- muksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun auki- oloaikoina.

Limiittiluoton myöntäminen

Limiittiluotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 21 vuotta, jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään Lainaston Limiittiluoton mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilöluottotieto- jensa tarkistukseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset luo- tonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi.

Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luoton- antaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestel- mään kuuluville muille luotonantajille.

Luotonantaja ilmoittaa limiittiluottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Lainaston Limiittiluoton hyväksymä luottohakemus muodostaa luotonantajan ja luotonsaajan välille sopimuksen.

Myönnettävän limiittiluoton suuruus on 2 000 €. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 15 %. Lainas- ton Limiittiluotossa ei ole avausmaksua eikä kiinteää vuosimaksua. Laskutuslisä on 5 € / lasku. Lainaston Li- miittiluotto on voimassa toistaiseksi. KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 2000 € luotolle on 245,59 % ja luoton nimelliskorko on 118,80 %. Luottosopimuksen kesto limiittiluotossa on jatkuva luotto.

Limiittiluoton nostaminen

Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililleen 2 000 euron limiittinsä puitteissa. Nostoja voi tehdä verkossa tai tekstiviestillä. Nostojen kappalemäärää ei ole rajattu. Lähetetyn tekstiviestin hinta on normaalin teksti- viestin hintainen. Nostoja voi tehdä viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri eli 24/7.

Luotonantajan hyväksyttyä lainahakemuksen siirtyvät rahat luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli hänellä on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Aktia, Nordea, Osuuspankki, POP-Pankki, S-Pankki, Säästöpankki tai Tapiola. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana pankkipäi- vänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla rahojen siirtyminen luotonsaajan tilille kestää keskimäärin 1-2 pank- kipäivää.

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen tai ei ole muuten noudattanut tililuoton ehtoja, on luotonantajalla oikeus estää uusien nostojen suorittaminen.

Limiittiluoton takaisinmaksu

Luotto erääntyy maksettavaksi keskimäärin 30 vuorokautta ensimmäisestä nostosta. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 15 %. Ensimmäinen lasku tulee keskimäärin 30 vuorokautta ensimmäisestä nos- tosta.

Luotonsaaja voi halutessaan hyödyntää osamaksuvaihtoehtoa, jossa kuukausierä on 20 % (kuitenkin minimissään 50 €) avoimen saldon määrästä riippuen, sisältäen luoton pääoman, nostoprovision ja koron takaisinmaksun. Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon kuukausikorko on 9,9 %, nimelliskoron ollessa 118,80 %. Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Maksettavan minimi kuukausierän suuruus näkyy aina laskussa. Osamaksuvaihtoehdossa eräpäivä määrittyy luoton nos- tamispäivästä ja siitä eteenpäin aina kuukauden välein.

Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa limiittiluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan il- moittama puhelinnumero on oikea. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttu- neista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hin- naston mukaisesti.

Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja li- miittiluoton voimassaoloaikana.

Limiittiluoton erityinen erääntyminen

Mikäli maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi pro- senttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tu- lee voimaan neljän viikon tai mikäli luotonsaajalle on aikaisemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko saatava, mikäli maksu on myöhässä vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Luotonantaja ei eräännytä luottoa, mikäli maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyy- destä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta. Luotonsaajan on viivytyk- settä ilmoitettava luotonantajalle häntä kohdanneesta suoritusesteestä.

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vai- kuttaneet luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos luotonsaaja on muulla tavoin syyllistynyt sopi- musrikkomukseen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika kaksi viikkoa.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto mikäli luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoi- keus päättää luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tililuottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuk- sen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vä- hintään seuraavat tiedot:

Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä henkilötunnus. Ilmoitus peruuttamisesta sekä paikka ja päiväys.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena tililuoton koron ajalta, jonka tililuotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei pa- lauteta määräaikana, peruutus raukeaa. Tiedot varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@lainasto.fi.

Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Lainasto Oy, Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku

Maksun viivästyminen

Mikäli maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luotto- tietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta mak- sukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta luo- tonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin kun ne ei- vät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat la- kimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä.

Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa limiittiluottosopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja yhden

(1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimus- ehtojen mukaisesti.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pi- tää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmah- dollisuuksien ulkopuolella.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osa- puolelle.

Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitä- miseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin, mukaan lu- kien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi jaEtelä-Suomen alue- hallintovirasto www.avi.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tämän tililuottosopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, riita- asiat ratkaistaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa, riita- asiat ratkaistaan luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Luotonsaajalla on myös mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3 B PL 306 puh. 029 566 5200www.kuluttajariita.fi

Luottosopimusta koskevissa erimielisyyksissä kuluttajan kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa, sillä kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Ehdot ovat voimassa 1.6.2013 alkaen.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja:

Lainasto Oy

Yhteisötunnus:

2382033-5

Osoite:

Kristiinankatu 3 B

Puhelin:

20100 Turku

0600 30 6000

Sähköpostiosoite:

asiakaspalvelu@lainasto.fi

Faksinumero:

Internetosoite:

www.lainasto.fi

2

. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi:

Jatkuva luotto

Luoton kokonaismäärä:

2000 EUR

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen

mukaisesti

käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja myöntää lainasumman luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan internet-palvelussa.

Raha siirtyy seuraavien pankkien pankkitileille reaaliaikaisesti ja on useimmiten luotonsaajan käytettävissä alle tunnissa: Nordea, Osuuspankki, Aktia, POP Pankki, Säästöpankki, S- Pankki tai Tapiola. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana pankkipäivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla luotonsaajan on varauduttava maksutapahtuman vaatimaan pidempään aikaan, mikä on yleensä 1-2 pankkipäivää.

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

Toistaiseksi

Maksuerät:

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Kuukausierän

määrä on 20 % käytössä olevan luoton määrästä

korkoineen ja kuluineen, mutta kuitenkin vähintään 50

euroa.

Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput

käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi.

Maksuerä on maksettava luotonantajalle viimeistään

eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksuerä

erääntyy maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.

Maksettava kokonaismäärä:

Esimerkki 1:

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja

Nostettava määrä yhteensä

2000,00

mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Takaisinmaksueriä (kpl)

24

Maksuohjelman suurin erääntyvä erä

505,54

Nostopalkkio 15 %

300,00

Maksettava summa yhteensä

3674,23

Luottokustannukset yhteensä

1674,23

Vuotuinen nimelliskorko

118,80 %

Todellinen vuosikorko

247,88 %

Esimerkki 2:

500,00

Nostettava määrä yhteensä

Takaisinmaksueriä (kpl)

13

Maksuohjelman suurin erääntyvä erä

126,39

Nostopalkkio 15 %

75,00

Maksettava summa yhteensä

845,91

Luottokustannukset yhteensä

345,91

Vuotuinen nimelliskorko

118,80 %

Todellinen vuosikorko

250,83 %

3. Luoton kustannukset

Nostopalkkio:

Nostopalkkio 15 % nostettavan luoton määrästä.

Luottokorko:

Kuukausierien osamaksuvaihtoehdossa 9,9 % kuukaudessa,

nimelliskorko 118,80 %.

Todellinen vuosikorko:

245,59 %

Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton

245,59 % laskettuna 2000 euron lainasummalle 12 kk

kokonaismäärälle.

maksuajalla.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla

erilaisia tarjouksia.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin

otettava luoton vakuudeksi vakuutus:

Ei.

tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Ei.

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan

tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Muut kustannukset:

Muut luottosopimuksesta aiheutuvat kustannukset:

Laskutuspalkkio (veloitetaan jokaisen maksuerän yhteydessä):

5 EUR / lasku

Maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen): 30 EUR

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuulain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia

mukaista viivästyskorkoa. Mikäli luotonantajan perimä korko

on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on

seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen

luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa

voi vaikeutua.

180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on

kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa

koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka.

Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Maksumuistutus viivästyneestä

suorituksesta on 5,00

euroa/maksumuistutus.

Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset

perimiskulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus:

Kyllä.

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän

kuluessa.

Ennenaikainen takaisinmaksu:

Kyllä.

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto

ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Haku tietokannasta:

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylättytämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisenturvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos:

Kyllä.

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta

luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos

luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään

luottosopimusta teidän kanssanne.

5.Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin

a)Luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte:

Kohdassa 1 mainittu luotonantaja.

Rekisteröinti:

Luotonantaja on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen

ylläpitämään kaupparekisteriin.

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja ja

kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina

piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi).

b) Luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttäminen:

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus

ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa

saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä, ja siitä

ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen

luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee

olla

vähintään seuraavat tiedot:

luotonsaajan nimi ja henkilötunnus

luotonsaajan yhteystiedot

ilmoitus peruuttamisesta

paikka ja päiväys

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen:

Lainasto Oy, Peruuttamisilmoitus, Kristiinankatu 3 B,

20100 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen

asiakaspalvelu@lainasto.fi.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan,

luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle

luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan

käytettävissä.

Luotonsaajan on palautettava 30 päivän kuluessa

peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen

perusteella saamansa varat luotonantajalle uhalla, että

peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin

Suomen laki.

ennen luottosopimuksen tekoa:

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai

Tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuneet riita-asiat

toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:

ratkaistaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos

luotonsaajalla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa,

riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan

käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt:

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja

sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana

asiointi tapahtuu suomen kielellä.

c) Oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus jaoikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3, PL 306 00531 Helsinki

Puh: 029 566 5200

Fax: 029 566 5249

sähköposti: kril@oikeus.fi www.kuluttajariita.fi